اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 31
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 8
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 82 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %